Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

February 18 2017

0721 c445
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

July 05 2015

3993 4882
Reposted frommarzyciel marzyciel viasucznik sucznik
2964 918b 500
This is the most 90s photo I've ever seen.
Reposted fromckisback ckisback viasucznik sucznik
3968 9453 500
Peter Sellers
Reposted fromfelicka felicka viaoldstuff oldstuff

June 22 2015

1270 2209
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasucznik sucznik
1179 c710 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaautos autos

June 18 2015

3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viapl pl
8855 1313
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
3937 729a
Reposted fromlejibet lejibet viasucznik sucznik
0832 d079 500

sam2119931:

Short Bob Hair.

Reposted fromPitch Pitch vianoisetales noisetales

June 14 2015

3386 64fd 500
Reposted fromfungi fungi viawaco6 waco6
2271 901b
Reposted frombirke birke viacheshiresmile cheshiresmile
1288 7975 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viahubik hubik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl